Klimaatslimme boeren in Vlist starten met waterinfiltratie in veenweiden

 

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra heeft het startsein gegeven voor de aanleg van waterinfiltratie in de polders bij Vlist. Op de weilanden bij 21 melkveehouders wordt in totaal 352 ha veenweiden gedraineerd. Daarmee werken zij aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit.

 

De 21 melkveehouders pakken hun rol in het realiseren van klimaatdoelen en het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Zij doen dit onder begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard. Onder andere de provincie Zuid-Holland ondersteunt het initiatief. De melkveehouders investeren samen in de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (WIS). Bij lage grondwaterstand zorgen deze drains voor infiltratie, bij hoge grondwaterstanden voor ontwatering. Dit zorgt voor een vermindering van bodemdaling van 30-50% en draagt bij aan CO₂ reductie. De nattere percelen zijn in de zomer aantrekkelijker voor weidevogels omdat er meer voedsel te vinden is. De 3 polders liggen ten oosten van het riviertje de Vlist: Bonrepas, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart.

Meten is weten

Komende maanden en tot ver in 2021 wordt WIS op alle voor WIS geschikte percelen in de polders bij Vlist aangelegd. Met een stop in het broedseizoen van de weidevogels. Het waterschap monitort de effecten op het grondwater en bodemdaling tijdens de uitvoering van het project en enkele jaren daarna. In dit project wordt specifiek onderzoek gedaan naar de (diepere) aanlegdiepte van de infiltratiebuizen in relatie tot de waterkwaliteit. Bij Vlist staat ook een meetpunt van het Nationaal Onderzoek Broeikasgassen (NOBV) naar de uitstoot van CO₂ uit de veenbodem. De deelnemers gaan met elkaar in studiegroepen aan de slag over aanvullende maatregelen op het gebied van bemesting, beweiding en broeikasgasreductie in de eigen bedrijfsvoering; Klimaatslim Boeren op Veen.

Support van provincie, gemeente en waterschap

Het bottom-up initiatief van de agrariërs en agrarische natuurverenigingen Weidehof Krimpenerwaard en Lopikerwaard kan rekenen op support en financiële steun van de overheid. Subsidie voor deze pilot bestaat voor 50% uit EU-geld. De andere helft is afkomstig van het programma Klimaatslim Boeren op Veen. Daarnaast investeren de boeren, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de ANV’s en de gemeente Krimpenerwaard in biodiversiteitsmaatregelen, monitoring en duurzame bedrijfsvoering.